jaren 2017-2022

Organisatie

Stichting Speeltuin De Viking exploiteert een omheinde openlucht speeltuin van bijna 6.000 m2 voor de jeugd t/m 12 jaar. Daarmee wordt jongeren uit de gemeente Geldrop-Mierlo een plaats geboden om op een veilige manier buiten te spelen. De speeltuin is minstens enkele middagen per week geopend. In vakantieperioden wordt gestreefd naar een ruimere openstelling. Op bijzondere dagen, zoals met Pasen of Halloween, worden thematische activiteiten georganiseerd. In de winkel kunnen tegen lage prijzen snoep, drankjes en versnaperingen worden gekocht.

De speeltuin draait voor 100% op vrijwilligers, die daarvoor geen vergoeding ontvangen. Gemaakte noodzakelijke onkosten kunnen evenwel op declaratie worden vergoed. Voor de vrijwilligers zijn er activiteiten. Zo worden ze in natura bedankt voor hun grote inzet, bijvoorbeeld via een gezamenlijke barbecue en/of een pakket met Kerstmis. Jaarlijks houdt het daarvoor verantwoordelijke bestuurslid een persoonlijk voortgangsgesprek met alle vrijwilligers. Omwille van de veiligheid van de bezoekers en medewerkers wordt van elke vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd. Stichting Speeltuin De Viking maakt daartoe gebruik van een gratis regeling van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In het kader van het project “In Veilige Handen” is een vertrouwenspersoon aangesteld.

De speeltuin is alleen in het seizoen geopend, dat wil zeggen vanaf maart/april tot en met de laatste dag van de herfstvakantie. De speeltuin bevindt zich in de openlucht en is daarom weersgevoelig. Bij aanhoudend slecht weer tijdens vaste openingsdagen wordt de speeltuin tijdelijk gesloten.

Inkomsten

De gemeente Geldrop-Mierlo subsidieert de Stichting jaarlijks en reserveert bovendien een bedrag dat ten goede komt aan het onderhoud van alle speeltoestellen. Daarnaast worden inkomsten gegenereerd uit de toegangsgelden. Volwassenen en kinderen betalen € 1,50 per dag (vanaf 2018: € 1,60 per dag). Het is mogelijk om een seizoensabonnement aan te schaffen. Twee ouders en één kind betalen bijvoorbeeld € 16,00. Elk kind meer kost € 1,00 extra. Voor kinderen t/m 2 jaar hoeft geen toegang te worden betaald. Voor hen is er een aparte peuterhoek.

Het is mogelijk om de speeltuin af te huren of om kinderfeestjes te organiseren. Hiervoor gelden aangepaste tarieven.

De prijzen in de winkel worden zeer laag gehouden; er is sprake van een minimale marge bovenop de kosten van de inkoop. Wat de winkel betreft wordt gestreefd naar een kostendekkende exploitatie.

Bedrijven kunnen de speeltuin sponsoren. Aan een sponsorplan wordt gewerkt. Particulieren kunnen desgewenst een donatie doen. Ook wordt deelgenomen aan incidentele acties ten behoeve van verenigingen en stichtingen. Een voorbeeld is de jaarlijkse Rabobank Clubkas Campagne, waarbij leden van de bank kunnen stemmen op de speeltuin en de Rabobank op basis van het aantal reacties een bepaald bedrag toekent.

Beheer van het vermogen

Het vermogen van Stichting Speeltuin De Viking wordt beheerd door het bestuur in het algemeen en de penningmeester in het bijzonder. Elk jaar dient hierover bij de gemeente Geldrop-Mierlo een verantwoording te worden afgelegd, mede in verband met de jaarlijkse subsidie-aanvraag. Voor de periode 2017-2020 heeft de gemeente Geldrop-Mierlo de verstrekking van subsidie onder voorwaarden toegezegd.

Voor de komende jaren heeft het bestuur binnen het vermogensbeheer een aantal doelstellingen geformuleerd:

  • de speeltuin openhouden;
  • vrijwilligers faciliteren;

  • bestuurlijke slagkracht vergroten;

  • inkomsten consolideren en waar mogelijk uitbreiden;

  • uitgaven waar mogelijk beperken.

Besteding van het vermogen

Elk jaar stelt de penningmeester na overleg met het bestuur een begroting voor het volgende jaar vast. Naast de inkomsten van Stichting Speeltuin De Viking zijn er regelmatig terugkerende uitgaven. Voorbeelden zijn het onderhoud van de speeltoestellen en het gebouw/de winkel van de Stichting. Verder dient rekening te worden gehouden met veiligheidsinspecties, materialen, afvalverwerking, bestuurskosten, enzovoort. Daarnaast wordt geld uitgegeven aan het kantoor c.q. de administratie. Daarbij kan worden gedacht aan een computer, software, domeinnaam, hosting van de website en alle andere kosten die in het algemeen met de administratie zijn gemoeid.

Een deel van de inkomsten wordt gereserveerd voor het op termijn vernieuwen of vervangen van speeltoestellen. De speeltuin streeft naar een sluitende exploitatie. Voor de continuïteit is een redelijke reserve nodig.