jaren 2017-2022

UPDATE beleidsplan jaren 2017-2022

Het beleidsplan 2017-2022 is opgesteld in april 2017. Gedurende de eerste helft van het jaar 2019 is de samenstelling van het bestuur van Speeltuin de Viking veranderd. De beleidsmatige gevolgen hiervan worden beschreven in het jaarverslag over 2019. Een en ander betekent dat het beleidsplan over de jaren 2017-2022 vanaf het jaar 2019 – althans voor een deel – niet langer actueel is.

Hieronder kan het vanaf het jaar 2019 geldende aangepaste beleidsplan worden geraadpleegd. De wijzigingen c.q. aanvullingen worden in blauw weergegeven.

Organisatie
Stichting Speeltuin De Viking exploiteert een omheinde openlucht speeltuin van bijna 6.000 m2 voor de jeugd t/m 12 jaar. Daarmee wordt jongeren uit de gemeente Geldrop-Mierlo een plaats geboden om op een veilige manier buiten te spelen. De speeltuin is tijdens het seizoen gegarandeerd vier middagen per week geopend, ook tijdens vakantieperioden. Op bepaalde dagen, zoals Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en dergelijke, wordt de speeltuin ook opengesteld. Gedurende het hele seizoen worden maandelijks extra activiteiten georganiseerd. In de winkel kunnen tegen lage prijzen snoep, drankjes en versnaperingen worden gekocht.

De speeltuin draait voor 100% op vrijwilligers, die – als zij dat willen en onder bepaalde voorwaarden – gebruik kunnen maken van een vrijwilligersvergoeding van € 5,00 per dienst (m.i.v. 2020). Vrijwilligers die buiten Geldrop wonen hebben bovendien recht op een reiskostenvergoeding. Gemaakte noodzakelijke onkosten voor de speeltuin kunnen op declaratie worden vergoed. Vrijwilligers worden sowieso gewaardeerd en bedankt voor hun inzet, in elk geval – maar niet uitsluitend – door een etentje met aanhang (van vrijwilligers en bestuur samen) en een kerstpakket. Jaarlijks houdt het daarvoor verantwoordelijke bestuurslid een persoonlijk voortgangsgesprek met alle vrijwilligers. Omwille van de veiligheid van de bezoekers en medewerkers wordt van elke vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd. Stichting Speeltuin De Viking maakt daartoe gebruik van een gratis regeling van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In het kader van het project “In Veilige Handen” is een vertrouwenspersoon aangesteld.

De speeltuin is alleen in het seizoen geopend, dat wil zeggen vanaf maart/april tot en met oktober. De speeltuin bevindt zich in de openlucht en is daarom weersgevoelig. Alleen bij extreem weer tijdens openingsdagen (storm, onweer) wordt de speeltuin tijdelijk gesloten.

Inkomsten
De gemeente Geldrop-Mierlo subsidieert de Stichting jaarlijks en reserveert bovendien een bedrag dat ten goede komt aan het onderhoud en/of aanschaf van de speeltoestellen. Daarnaast worden inkomsten gegenereerd uit de toegangsgelden. Volwassenen en kinderen betalen € 1,60 per dag. Het is mogelijk om een gezinsabonnement aan te schaffen. Daartoe krijgt elke abonnee en zijn/haar familieleden met ingang van 2020 een eigen gezinspagina op de website van de speeltuin. Ouders betalen voor hun abonnement een vast basisbedrag. Voor elk kind (meer) wordt € 1,00 (extra) betaald. Voor kinderen t/m 2 jaar hoeft geen toegang te worden betaald.

Het is voor particulieren niet mogelijk om de speeltuin buiten de openingstijden om af te huren, alleen scholen mogen dat. Wel kunnen binnen de vaste openingstijden na reservering kinderfeestjes worden georganiseerd. Hiervoor gelden aangepaste (kortings)tarieven.

De prijzen in de winkel worden zeer laag gehouden; er is sprake van een minimale marge bovenop de kosten van de inkoop. Wat de winkel betreft wordt gestreefd naar minstens een kostendekkende exploitatie. Elk jaar wordt bekeken of het assortiment van de winkel nog aan de vraag van de bezoekers voldoet.

Bedrijven kunnen de speeltuin sponsoren. De voorwaarden daarvoor worden op aanvraag verstrekt. Particulieren kunnen desgewenst een donatie doen. Ook wordt deelgenomen aan incidentele acties ten behoeve van verenigingen en stichtingen. Een voorbeeld is de jaarlijkse Rabobank ClubSupport Campagne, waarbij leden van de bank kunnen stemmen op de speeltuin en de Rabobank op basis van het aantal reacties een bepaald bedrag toekent.

Beheer van het vermogen
Het vermogen van Stichting Speeltuin De Viking wordt beheerd door het bestuur in het algemeen en de penningmeester in het bijzonder. Elk jaar dient hierover door middel van een jaarverslag bij de gemeente Geldrop-Mierlo een (financiële) verantwoording te worden afgelegd. Voor de periode 2017-2020 heeft de gemeente Geldrop-Mierlo de verstrekking van subsidie onder voorwaarden toegezegd.

Voor de komende jaren heeft het bestuur binnen het vermogensbeheer een aantal doelstellingen geformuleerd:

  • de speeltuin tijdens het seizoen gegarandeerd vier middagen openhouden;
  • abonnementhouders aan zich binden door het bieden van extra voordelen;
  • vrijwilligers faciliteren;
  • bestuurlijke slagkracht vergroten;
  • inkomsten consolideren en waar mogelijk uitbreiden;
  • onnodige uitgaven zoveel mogelijk beperken.

Besteding van het vermogen
Elk jaar stelt de penningmeester na overleg met het bestuur een begroting voor het volgende jaar vast. Naast de inkomsten van Stichting Speeltuin De Viking zijn er regelmatig terugkerende uitgaven. Voorbeelden zijn het onderhoud van de speeltoestellen en het gebouw/de winkel van de Stichting. Verder dient rekening te worden gehouden met (meer) maandelijkse activiteiten voor de kinderen, veiligheidsinspecties, materialen, afvalverwerking, bestuurskosten, enzovoort. Daarnaast wordt geld uitgegeven aan de administratie. Daarbij kan worden gedacht aan computers, software, domeinnaam, hosting van de website, kassasystemen en alle andere kosten die in het algemeen met de administratie zijn gemoeid.

Een deel van de inkomsten wordt gereserveerd voor het op termijn vernieuwen of vervangen van speeltoestellen. Ook is t/m het jaar 2019 elk jaar een bedrag voor nieuwbouw gereserveerd. Vanaf het jaar 2020 wordt daarnaast een traject voor fondsenwerving opgezet, met als doel een nieuw gebouw. De speeltuin streeft naar een sluitende exploitatie. Voor de continuïteit is een redelijke reserve nodig.